Visie op leren

Het thema visie op leren kunnen we opdelen in 4 subthema's.

Subthema's


1.      Ontwikkelgericht onderwijs


Binnen de campus dienen we een soort onderwijs na te streven die kinderen, jongeren en volwassenen niet enkel in contact
brengt met specifieke kennis en vaardigheden maar ook inspeelt op de persoonlijke ontwikkeling. 

We vatten dit samen onder de vorm van een 10-tal assumpties:

  1. Maximaal aansluiten bij de persoonlijke belevingswereld en leerbehoeften.
  2. Kansen bieden tot zelfontplooiing.
  3. Het leerproces vertrekt zoveel mogelijk bij wat de leerling al kent en kan.
  4. Er wordt een leeromgeving gecreĆ«erd waar de lerende leert dat er vaak verschillende manieren zijn om tot een bepaalde oplossing te komen. 
  5. Fouten zijn een ideaal uitgangspunt voor leren.
  6. We leren door te doen binnen authentieke en voldoende complexe leersituaties.
  7. De leerkracht streeft naar een maximale betrokkenheid.
  8. Leerlingen worden gestimuleerd om zelf tot (de juiste) oplossingen te komen. (probleemoplossend denken)
  9. Er is veel aandacht voor leergebiedoverschrijdende eindtermen.
  10. We voorzien tijd voor reflectie over het eigen handelen. (metacognitie)

2.      Rol van de leerkracht


De rol van de leerkracht verschuift van 'wetende' expert en verantwoordelijke naar gids, coach, tutor en begeleider van concrete en betekenisvolle leercontexten. Hij/zij speelt in op de individuele en collectieve interesses van leerlingen. Dit alles binnen een leeromgeving die de lerende triggert om zelf informatie op te zoeken, te verwerken alsook te integreren binnen een andere context of problematiek.


Om te komen tot dit soort didactisch handelen zal het belangrijk zijn om aandacht te hebben voor de ondersteunings- en begeleidingsnoden van zowel leerkrachten als instructeurs. 


3.      Levenslang en levensbreed leren


Leren is een continu en levenslang proces.  Hiermee verwijzen we impliciet naar de direct en toekomstige relevantie van leren binnen onze snel veranderende samenleving.  Het verbreden en verdiepen van jouw competenties mag niet stoppen na de reguliere opleiding. Anderzijds dienen we levenslang leren los te koppelen van zijn economische finaliteit. Dit veronderstelt dat er binnen de campus ook een educatief aanbod wordt ontwikkeld die inspeelt op zowel sociale als culturele participatie. Inzetten op levenslang en levensbreed leren dient bij te dragen aan de individuele ontplooiing en de maatschappelijke participatie van zowel kinderen, jongeren en volwassenen.


4.      Slim gebruik van technologie


Technologische apparatuur / machines kunnen enerzijds gebruikt worden op een instrumentele manier. Waarbij de leerkracht technologie inzet in functie van de te ontwikkelen competenties. En leerlingen het machinepark gebruiken om de theorie in te oefenen.


Anderzijds kan het interessant zijn om leerlingen zelf de kans te bieden om binnen een concrete context technische kennis op te bouwen. De rol van de leerkracht bestaat er dan in om de leerling te ondersteunen, coachen, motiveren en de activiteiten op te volgen.