Scope

Het thema scope behelst het totaal van diensten  aangeboden binnen de mastercampus. We onderscheiden 4 subthema's. 


Subthema's


1.      Omvang / beheersbaarheid


Met het vastleggen van de scope wordt in grote mate de omvang van de campus vastgelegd. De omvang is dan ook direct gerelateerd aan de kosten, de beschikbare tijd en de gewenste kwaliteit. 

2.      Doelgroep


Onder de doelgroep wordt hier de groep van mensen verstaan naar wie mastermind uiteindelijk gericht is. Het is zeker aangewezen om het aanbod optimaal af te stemmen aan deze doelgroep. Naast de gekende opdeling volgens leeftijdsgroep en type onderwijs is het interessant om na te denken over een differentiatie die rekening houdt met wensen, talenten, behoeften en motivatie van de doelgroep. 


Deze groepen kwamen tijdens de sessies aan bod:


  1. Kleuters en lagere schoolkinderen
  2. Leerlingen uit het ASO, TSO en BSO onderwijs
  3. Studenten hoger onderwijs die een graduaats-, bachelor- of masteropleiding volgen
  4. Werkzoekenden
  5. Werknemers
  6. (jong) volwassenen
  7. Geïnteresseerde burgers (binnen de context van vrijetijdsbeleving)


3.      Activiteiten


Binnen de dienstverlening moeten de uit te voeren activiteiten worden bepaald. Enkel zo, zal het voor scholen duidelijk zijn waarvoor men op campus een beroep kan doen.


4.      Raakvlakken en afhankelijkheden


Dit subthema betreft het aangaan van partnerschappen in functie van expertise- en kennisdeling. Het gaat ondermeer over samenwerkingsmogelijkheden met het bedrijfsleven, intermediaire organisaties alsook de afstemming met bestaande initiatieven zoals:


Daarenboven is het belangrijk om aandacht te hebben voor de huidige rol & opdracht van de VDAB. Voor wie of voor welke doelgroep zal de VDAB optreden als regisseur en/of dienstverlener? Met andere woorden wat zal de VDAB zelf opnemen en wat zullen partners aanbieden.