Accessibility & toegankelijkheid

Het thema accessibility (digitale toegankelijkheid) & toegankelijkheid is onder te verdelen in 4 subthema's. 


Subthema's


1.      Accommodatie


Om ervoor te zorgen dat het aanbod van de campus voor iedereen bruikbaar is, dient er voldoende aandacht te zijn voor de behoeften van specifieke doelgroepen.  In het bijzonder voor:


  1. Kleuters en lagere schoolkinderen (veiligheid & sanitair)
  2. Personen met een beperking (extra voorzieningen: pictogrammen, rolstoel,...)
  3. Mensen met een taalachterstand (omgaan met laaggeletterdheid)


          http://toevla.vlaanderen.be


2.      (Regionale) bereikbaarheid


Dit item betreft de fysieke maar evengoed de psychologische bereikbaarheid van de campus. Zowel de mate van nabijheid, de beschikbaarheid van vervoersmiddelen als de kostprijs van de verplaatsingen spelen hierbij een grote rol.


3.      Profilering


Van essentieel belang is de mate waarin de mogelijkheden van de campus bij de beoogde doelgroepen gekend zijn.
Er wordt gevraagd om in te zetten op herkenbaarheid, 'image building' en profilering van de campus.


4.      Schoolorganisatie eigen aspecten


Zich verplaatsen naar de campus is voor vele scholen geen sinecure. Zowel praktische (uurroosters, vergoedingen, beschikbaarheden,...) als culturele aspecten (veiligheid van de leeromgeving) spelen hierbij een rol. 

Accommodatie

Bereikbaarheid

Schooleigen

aspecten

Profilering